Boompjes geplant aan de kleine weg.

Westeremden-  De gemeente Loppersum streeft naar een gezond en veilig boombestand. Door te kiezen voor meer boomsoorten ontstaat langzamerhand een gevarieerder en duurzamer bomenbestand. Via de boomkeuze kunnen we overlast voor omwonenden soms beperken. Ook willen we beter boombeheer realiseren tegen lagere maatschappelijk kosten. In 2018 werd het beleid en beheer kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij gaan we ons beleid en de bomenverordening actualiseren en het beheer planmatiger oppakken.

Ook gaan we een plan van aanpak opstellen voor het versneld verwijderen van zieke bomen en voor het verjongen van het bomenbestand. Dit actieplan komt het najaar in de gemeenteraad. Vanaf 2019 kan het dan uitgevoerd worden. De gemeente beheert ongeveer 10.000 bomen. Jaarlijks worden er ongeveer 200 bomen gerooid. Voor alle bomen die de gemeente rooit, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De afgelopen jaren zijn binnen de dorpen zo’n 400 en langs de buitenwegen ruim 1.000 nieuwe bomen geplant. Daarmee is een inhaalslag gemaakt in de herplant van bomen. Voor iedere gerooide gemeentelijke boom wordt op een andere plaats in het dorp een nieuwe boom geplant.  Voor particuliere bomen geldt dat deze kapvergunningsvrij zijn, tenzij ze op een gemeentelijke lijst met bijzondere bomen staan. Die lijst kunt u vinden op www.loppersum.nl/bomen. Heeft u een boom die op deze lijst staat, dan bent u daarvan door de gemeente op de hoogte gesteld. Ook heeft u de mogelijkheid een bijzondere boom op de lijst te laten plaatsen.