Gemeente Loppersum tevreden met financieel resultaat 2017

De gemeente Loppersum sluit de jaarrekening 2017 positief af. Wethouder Rudi Slager (Financiën): “Onderaan de streep houden we €4.098 over. Dit betekent dat de inschattingen die we vooraf gemaakt hebben, blijken te kloppen. We hebben de werkzaamheden gelukkig binnen de beschikbare middelen kunnen uitvoeren. We stellen voor aan de raad om het overschot toe te voegen aan de algemene reserve. Financieel staat de gemeente er goed voor. Dit is een mooie basis om richting de herindeling met de gemeenten Appingedam en Delfzijl te gaan.Dossier gaswinning en leefbaarheid
Eind 2017 werd duidelijk dat de versterkingsadviezen van de Nationaal Coördinator Groningen in veel gevallen leiden tot sloop/nieuwbouw van woningen. Dit heeft grote impact op onze inwoners en voor de dorpen. Vanwege de gaswinningsproblematiek moeten de schoolgebouwen in onze gemeente bouwkundig worden versterkt of er vindt sloop/nieuwbouw plaats. Inmiddels is er één school in Middelstum bouwkundig versterkt. In 2018 gaat de scholentransitie verder in uitvoering.

Vanuit de vastgestelde gebiedsvisies voor Loppersum en ’t Zandt zijn koppelkansen ontwikkeld op het gebied van wonen, energietransitie en leefbaarheid. Zo is er gewerkt aan de business case t Zandt, waarbij het koopscenario invulling begint te krijgen. In 2017 hebben we samen met verschillende partijen, zoals inwoners, historische verenigingen, provincie en de NCG gewerkt aan het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed. Doel hiervan is om ons bijzondere erfgoed te beschermen.

Het Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) is in 2017 geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt doorlopend gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. Hierbij is ook aandacht voor de sociale samenhang in dorpen.

Milieu en duurzaamheid
In april 2017 is het Milieubeleidsplan 2017-2020 samen met inwoners ontwikkeld en door de gemeenteraad vastgesteld. Lokale energiecoöperaties en dorpsinitiatieven zijn waar mogelijk betrokken bij gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. In september 2017 is het energietransitie-plan voor het dorp Loppersum door zestien partijen ondertekend. De zes programmalijnen worden de komende jaren uitgewerkt tot concrete resultaten. Per 1 januari 2018 is Diftar ingevoerd in de gemeente Loppersum. Er is extra aandacht besteed aan voorlichting over afvalinzameling en -verwerking. Voor inwoners is het mogelijk gemaakt om inzage te krijgen in hun containerregistraties. Met het project Loppersum Schoon zijn extra afvalbakken/blikvangers geplaatst.

De jaarrekening wordt op 2 juli 2018 door de gemeenteraad behandeld.