Aardbevingscafé goed bezocht.

Westeremden-Maandagavond 23 april vond in Westeremden het tweede aardbevingscafé plaats. Het eerder gehouden café ging over de schade-afhandeling. De tweede bijeenkomst ging in op de versterkingsoperatie voor het dorp. Vertegenwoordigers van de NCG (Nationaal Coordinator Groningen) en de gemeente Loppersum lichtten een en ander toe.Er was de gelegenheid om vragen te stellen. Veel duidelijkheid is er overigens nog niet rondom de versterkingsoperatie. Belangrijke vragen zijn: gaat het wel door? En zo ja wat betekent dit dan voor Westeremden? Het wachten is op het onderzoek waar de Minister opdracht voor heeft gegeven, de verwachting is dat dit rond de zomer is afgerond.
Aardgasloos wonen: ook Westeremden doet mee aan pilot
Een nieuwtje is dat Westeremden mee kan gaan doen met een pilot over aardgasloos wonen. Dit is een pilot vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente houdt hierover contact met de werkgroep, nadere bijzonderheden zijn er nu nog niet.

Datum 24 april 2018

Betreft Stand van zaken overleg met regiobestuurders Groningen

Geachte Voorzitter,

Op dit moment voer ik namens het kabinet intensief overleg met bestuurders van de provincie Groningen en gemeenten in het aardbevingsgebied. Dit overleg heeft eerder geresulteerd in een nieuw schadeprotocol (Besluit mijnbouwschade Groningen, Kamerstuk 33 529, nr. 423). Nu richten wij ons op een toekomstperspectief voor Groningen, de definitieve inrichting van de publiekrechtelijke afhandeling van schademeldingen en de uitvoering en aansturing van de versterkingsaanpak. Met deze brief breng ik u op de hoogte van de voortgang. Daarnaast ga ik in op de lopende versterkingsoperatie.

Toekomstvisie, schadeafhandeling en aansturing van de versterkingsoperatie

Voor het toekomstperspectief koersen we op een ambitieuze meerjarige aanpak van Rijk en regio met daarbij passende investeringen. Daarin hebben wij de afgelopen weken belangrijke stappen gezet. Naar verwachting kunnen hierover in de komende weken definitieve afspraken worden vastgelegd in een bestuurlijk akkoord. Dit geldt ook voor de structurele inrichting van de afhandeling van schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg. Daarbij gaat het om het wettelijk regelen van de publiekrechtelijke aanpak van de afhandeling van schade.

Op 29 maart heb ik uw Kamer geïnformeerd dat het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld binnen afzienbare tijd volledig zal beëindigen (Kamerstuk 33 529, nr. 457). De gevolgen van de afbouw voor het veiligheidsrisico en de daarmee samenhangende versterkingsopgave worden momenteel geanalyseerd en berekend door de relevante onderzoeks- en kennisinstellingen (SodM, KNMI, TNO, NEN). Ik heb de Mijnraad verzocht om voor de zomer een advies uit te brengen met een nadere duiding van de rapporten van deze partijen. Deze adviezen zullen leiden tot inzicht in de omvang van de nieuwe versterkingsopgave. Bovendien worden de versterkingsaanpak en de bijbehorende bestuurlijke afspraken aangepast aan de nieuwe situatie met een dalende gaswinning. Uiteraard staat hierbij ook weer de veiligheid van de Groningers voorop. Over de aansturing, herijking en verbetering van de versterkingsoperatie spreken de regio en ik de komende maanden verder. Wij werken daarbij verschillende scenario’s uit voor de mogelijke uitkomsten van het advies van de Mijnraad. Wij zijn het erover eens. 

Kamerbrief van 24 april

Lees hier de Kamerbrief over de versterkingsoperatie. Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer met deze brief over de stand van zaken bij het overleg met regiobestuurders in de provincie Groningen en gemeenten in het aardbevingsgebied.

Lopende versterkingsopgave

Het kabinet heeft ook aangekondigd dat het in de tussentijd door wil gaan met de gebouwen waarvan de versterking onomkeerbaar is. Dit betekent dat voor die huizen waarvoor geldt dat de inwoners al een versterkingsadvies hebben ontvangen of waar de uitvoering van de versterking al gestart is, de lopende versterking in beginsel zal worden voortgezet. Hierover zijn de bestuurders in de regio en ik het eens. Daarnaast moeten wij de beschikbare capaciteit tot aan de zomer, indien mogelijk, inzetten op het identificeren en versterken van gebouwen die vanuit veiligheidsperspectief prioriteit hebben. De regio en ik laten de komende weken door betrokken experts inzichtelijk maken op welke wijze dit kan worden ingericht en om welke woningen dit gaat.

Bewoners en eigenaren die nog geen versterkingsadvies hebben ontvangen, zijn in sommige gevallen al wel geïnformeerd over de staat van hun woning. De situatie ten aanzien van deze huizen is ingewikkeld. De informatie die zij hebben ontvangen is gebaseerd op een mogelijk inmiddels achterhaalde risicoberekening, behorend bij een niet langer actueel winningsscenario. Ook hebben gemeenten waarin deze huizen staan hun plannen voor stadsvernieuwing deels gebaseerd op deze informatie. De regio en ik willen de opties voor deze groep de komende weken nog verder in kaart brengen. Aangezien een groot deel van de woningen die het betreft eigendom is van woningcorporaties, zullen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik hier samen met provincie, gemeenten en woningcorporaties vervolg aan geven.

Alle bewoners die eerder gecontacteerd zijn in de context van de versterkingsopgave krijgen de komende dagen een brief van de Nationaal Coördinator Groningen over hun individuele situatie. Ik hoop uw Kamer op korte termijn te kunnen informeren over een akkoord met de regio over een toekomstvisie en het wettelijk vastleggen van een publieke aanpak van versterking en schade. Parallel aan het overleg met de regio spreek ik met Shell en Exxon over de noodzakelijke aanpassingen in het gasgebouw. Ik hoop u over de uitkomsten hiervan ook op korte termijn nader te kunnen berichten.

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat