Jaarvergadering Orando 2015

Orando logo

AGENDA  en UITNODIGING  jaarvergadering Orando op vrijdag 10 april 2015 om 20.00 uur in het dorpshuis.

Het bestuur van Orando nodigt u van harte uit voor onze jaarvergadering.

 

AGENDA:

 

 1. 1. Opening en ingekomen stukken.
 2. 2. Notulen jaarvergadering 2014 (zie de bijlage).
 3. 3. Jaarverslag Orando 2014 (powerpoint presentatie).
 4. 4. Financieel jaarverslag 2014.
 5. 5. Begroting 2015 / Bespreking voorstel contributie Orand
 6. 6. Kascontrole/kascommissie.
 7. 7. Bestuursverkiezing:

Aftredend: Elly Kamminga en Jack Ohlsen, beide niet herkiesbaar.

Het bestuur draagt de volgende nieuwe leden voor om de vacant komende bestuursposten te bezetten: Geir Eide en Marja Smit.

Voor deze vacatures kunnen de leden tegenkandidaten aanwijzen. Namen van tegenkandidaten moeten vóór de jaarvergadering schriftelijk worden aangeleverd bij de secretaris, elk voorzien van de handtekening van tenminste tien leden.

 

▪▪▪  PAUZE  ▪▪▪

 1. 8. Toelichting op het jaarprogramma en de activiteiten van Orando in 2015.
 2. 9. Toelichting op de aanvragen in het kader van de leefbaarheidsgelden (stimuleringsregeling in het kader van de leefbaarheid van het Groninger platteland).
 3. 10. Mededelingen.
 4. 11. Rondvraag.
 5. 12. Sluitin

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Na de vergadering (zo rond 21.00 uur) bent u van harte uitgenodigd om de lezing bij te wonen van wethouder Bé Schollema van de gemeente Loppersum over de veranderingen in het sociale domein: diverse zorgtaken gaan van het Rijk naar de gemeenten.

                             Bijlage bij de agenda jaarvergadering Orando 10 april 2015               Orando logo

 Verslag van de jaarvergadering 2014:

Notulen jaarvergadering Orando op vrijdag 14 maart 2014.

Bestuur Orando: Jack Ohlsen, Ria van der Ploeg, Chris van Dijken, Esmee Bakker, Elly Kamminga, Koos Visser, Sibrich Bouwman, Renske Stumpel.

Aanwezig waren verder 24 leden.

 

AGENDA:

 

 1. 1. Opening en ingekomen stukken.

De voorzitter, Jack Ohlsen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 33 aanwezigen

inclusief bestuur. De vergadering staat kort stil bij de overledenen, Martijn Grit en Marja van Wolde. Er zijn geen ingekomen stukken.

 

 1. 2. Notulen jaarvergadering 201

Esmee Bakker leest de notulen voor. De vergadering heeft geen opmerkingen over of naar aanleiding

van de notulen.

 

 1. 3. Jaarverslag Orando 2013.

Ria van der Ploeg leest het jaarverslag voor. De vergadering heeft geen opmerkingen over of naar

aanleiding van het jaarverslag. Orando zal volgend jaar mogelijk het jaarverslag doen aan de hand van een korte foto-presentatie.

 

 1. 4. Financieel jaarverslag 2013.

Ria van der Ploeg licht het financieel jaarverslag kort toe. Koningsdag heeft een batig saldo

opgeleverd, voornamelijk door de opbrengst van de Tombola. 2013 Laat een batig saldo zien van bijna 795 Euro. Er zijn nog voldoende boeken in voorraad, de prijs is nu 12,50 Euro. De gebruikelijke subsidies zijn weer aangevraagd, de Rabobank is dit keer om een grotere bijdrage verzocht.

 

 1. 5. Begroting 201

Ria van der Ploeg licht de begroting kort toe. De gebruikelijke subsidies zijn weer aangevraagd, de

Rabobank is dit keer om een grotere bijdrage verzocht.

 

 1. 6. Kascontrole/kascommissie.

De kas is gecontroleerd door Geert Hulshof. Kaslid Gert Wibbens was door ziekenhuisopname verhinderd en reservelid Roelf Reinders was niet beschikbaar. Daarop heeft Geert Hulshof de controle alleen verricht. Er is een geschreven verklaring van Geert Hulshof waarin alles in orde is bevonden en de penningmeester decharge wordt verleend. De nieuwe kascontroleleden zijn Roelf Reinders en Gert Wibbens. Als nieuwe reserve meldt Marc van Vliet zich aan.

 

 1. 7. Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn de leden: Esme Bakker, Chris van Dijken en Koos Visser. Zij zijn allen niet herkiesbaar.

Esme Bakker, Koos Visser en Chris van Dijken worden door de voorzitter en namens de vergadering van harte bedankt voor hun niet aflatende inzet voor Orando. Zij krijgen elk een kleine attentie overhandigd, waarna de zaal applaudisseert. Ook wordt Jeanet Ubels alsnog bedankt, zij trad vorig jaar af en was verhinderd bij de jaarvergadering van 2013.

Het bestuur draagt de volgende nieuwe bestuursleden voor: Adrie de Jong en Jolanda Geurtsen (zij is vanavond verhinderd). Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen bij de secretaris. De voorzitter vraagt of de vergadering in kan stemmen met deze twee nieuwe bestuursleden, onder applaus stemt de vergadering in met hun benoeming. De voorzitter heet daarop de nieuwe leden welkom in het bestuur van Orando. Het bestuur zal nu uit zeven leden bestaan. De voorzitter merkt tenslotte nog

op dat het jammer is dat de jeugd vooralsnog geen belangstelling lijkt te hebben om het bestuur te

komen versterken…

 

▪▪▪KORTE PAUZE▪▪▪

 1. 8. Activiteiten 2014, een toelichting.

De voorzitter licht kort de activiteiten voor het eerste half jaar toe zoals die in de flyer zijn verspreid. Hij vraagt met name aandacht voor een nieuwe activiteit, het concert in de Andreaskerk op 13 april. Een flyer gaat hier nog over rond. Wat betreft het snoeihout brengen voor het paasvuur, dat kan lastig zijn als de Molenweg is opgebroken, de heer Bos weet echter te melden dat de Molenweg begin april weer bereidbaar zou moeten zijn (volgens de gemeente). Op 21 april is er het traditionele neutenschai’ten (in de schuur van de heer Bos, dank daarvoor), ditmaal echter zonder het

gebruikelijke pijproken. Dat wordt afgeschaft vanwege aantoonbaar gebrek aan belangstelling (vanuit de zaal komt nog een suggestie hieromtrent, die neemt Orando mee in de eerstkomende bestuursvergadering). Een subcommissie is bezig met het programma voor Koningsdag, daar komt een flyer van. De voorzitter roept tenslotte de leden op om vooral ook deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten!

 

 1. 9. Groninger Dorpen en de Dialoogtafel (ingesteld rondom de problematiek van de aardbevingen).

Renske Stumpel noemt dat de vereniging Groninger Dorpen (waar Orando ook bij is aangesloten)

deelneemt aan de zg. Dialoogtafel, deze is ingesteld om de problematiek rondom de aardgaswinning en de ermee gerelateerde aardschokken te bespreken. Groninger Dorpen wil graag weten wat er hier over leeft in de dorpen. Om dit te weten te komen hebben ze een enquete op hun website staan, daar kan iedereen aan deelnemen, zo kunnen zij bij de gesprekken van de Dialoogtafel de uitkomst van de enquetes inbrengen. In de eerstvolgende dorpskrant komt de oproep van Groninger Dorpen hierover te staan:  http://www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/dialoogtafel/aanmelden

 

 1. 10. Mededelingen.

De voorzitter polst de vergadering over een nieuw idee: het organiseren van een Oogstfeest begin

oktober. Dan moet er wel het nodige georganiseerd worden, we zoeken dan dus ook vrijwilligers die meehelpen! Geert Janssens zegt dat dit initiatief een applausje waard is! De voorzitter is verheugd over dit enthousiasme en gaat samen met het bestuur de voorbereidingen voor het Oogstfeest treffen.

Jilles Helmantel heeft het idee opgevat om in 2015, dan is het 70 jaren geleden dat WO II eindigde, aandacht te besteden aan wat er toen in Westeremden gebeurde, hij is zelf bezig met een onderzoek en stuit op allerlei nieuwe verhalen van oude bewoners. De voorzitter heeft de brief hierover gekregen en gaat de mogelijkheden bespreken in de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

 1. 11. Rondvraag

Mieke Bartelds vraagt of Theater te Water definitief van de agenda is? De voorzitter geeft aan dat

deze activiteit vooralsnog te veel geld kost, bovendien zou Kinea met een voorstelling komen (dat ging achteraf door omstandigheden niet door).

Jeanet Ubels geeft een toelichting op de plannen voor de speeltuin, er komt mogelijk een speeltoestel erbij voor de kleine kinderen en er komt een klok aan de gevel van de Viskenij.

Albert Mulder gaat in op de stand van zaken van de school. De Ambt Emo school blijft en maakt deel uit van een pilot (tot 2017) waarbij een aantal scholen samenwerken in een zg. netwerkplan. Een aantal locaties vallen dan onder de aansturing van een directeur. Na de pilot wordt bekeken of deze aanpak ook elders werkt. Hij merkt tenslotte nog op dat Westeremden van de 26 scholen van Marenland, de beste school is! Een applaus uit de zaal volgt.

 

 1. 12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng.

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Na de vergadering is er een presentatie van de heer Ron Buist, landschapsfotograaf die onder andere fotoos laat zien uit onze omgeving.

 

Namens het bestuur van Orando, Renske Stumpel (secretaris)

Mail: orandowesteremden@gmail.com

Orando logo

                                       Jaarvergadering Orando 10 april 2015

 

Voorstel Contributie 2015

Het wordt Aanleiding

de laatste jaren steeds moeilijker om de begroting van Orando rond te krijgen. Dat dit nog steeds lukt is te danken aan onze inspanning om voor de activiteiten van onze vereniging subsidies en sponsorgelden aan te trekken. De verhouding tussen contributie en externe inkomsten is daarbij echter te veel uit evenwicht geraakt en daardoor wordt Orando steeds meer afhankelijk van subsidies en sponsors. De begroting voor 2015 laat zien dat slechts 31% van de uitgaven wordt gedekt door inkomsten uit contributie. De rest van de uitgaven moet op een andere manier worden gedekt. En dan nog is er een tekort van 388 euro. Om het evenwicht tussen contributie en subsidies weer enigszins te herstellen hebben wij besloten om aan u voor te stellen de contributie te verhogen en tegelijkertijd de hoogte van de contributie afhankelijk te maken van het tijdstip waarop wordt betaald. Dit laatste om tijdige betaling van de contributie te belonen.

 

Voorstel

Ons voorstel houdt in dat de contributie voor alleenstaanden wordt verhoogd naar 10 euro en voor gezinnen naar 15 euro. De leden die “vroeg” betalen

krijgen 2 euro korting, de leden die “laat” betalen, betalen een toeslag van 2

euro.

De hoogte van de contributie wordt dus bepaald door de datum waarop de contributie op onze bankrekening wordt bijgeschreven.

 

Betaaldatum Contributie alleenstaanden Contributie gezinnen
     
1-5-2015 t/m 31-5-2015 8 euro 13 euro
1-6-2015 t/m 30-6-2015 10 euro 15 euro
Vanaf 1-7-2015 12 euro 17 euro

 

Hoe gaan we het doen?

Ieder lid dat per bank betaalt krijgt voor 1 mei van ons een bericht (email of brief) met het verzoek de contributie voor 2015 per bank te betalen. Daarin wordt de bovenstaande tabel met een toelichting opgenomen. De leden die contant betalen worden eveneens voor 1 mei per brief op de hoogte gesteld. De verantwoordelijkheid voor het tijdig innen van de contant betaalde contributie ligt bij het Orandobestuur.

Het bestuur van Orando

Westeremden maart 2015.

Orando logo