VERSLAG Klankbordgroep fase 3

2. Schetsontwerp Dorpsplein en Haventerrein (bijlage enquête resultaten)

VERSLAG
Klankbordgroep Westeremden fase 3

Datum vergadering: 16 februari 2015
Locatie: Dorpshuis, Westeremden
Aanwezig: Gemeente Loppersum: wethouder Prins, M. Smit, G. Hoeksema, mw. G.
Steenhuis, mw. H. Doornbos (verslag)
MD Landschapsarchitecten: dhr. M. Dijkstra
Klankbordgroep: dhr. J. Visser, dhr. J. Ohlsen, mw. M. Visser, dhr. J. Dijkema, dhr. M. Engel, dhr. J. Olthof, dhr. B. van der Laan, dhr. R. Hupkes, dhr. W. de Winter, mw. B. Elzinga, dhr. L. Vasse, dhr. A. Helmantel
Afwezig: Klankbordgroep: mw. R. Stumpel, mw. C.Oldenhuis, mw. M. Alderlieste, dhr. P. ten Hoor, dhr. H. Eide

1. Opening door wethouder P. Prins
Wethouder Prins opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Schetsontwerp Dorpsplein en Haventerrein (bijlage enquête resultaten)
 De heer Dijkstra heeft voor het Dorpsplein en het Haventerrein ontwerpen gemaakt op basis van de uitkomsten van de enquête die is ingevuld tijdens de bijeenkomst op 13 januari.

Haventerrein:

 De heer Dijkstra presenteert 2 schetsontwerpen waarin onderscheid is gemaakt in de functie van het Haventerrein: functioneel of recreatief.
 In het recreatieve model wordt het Haventerrein ingericht als groen, aantrekkelijk terrein waarbij recreatie de primaire functie is.
 In het functionele model wordt het Haventerrein een gebied waarbij een groot deel van het terrein wordt gematerialiseerd zodat het kan dienen als parkeerterrein.
 De voorkeur van de klankbordgroep gaat uit naar een combinatie van de 2 modellen waarbij in het recreatieve model ruimte wordt ingericht als verhard parkeerterrein voor de vrachtwagens.
 Het fietspad wordt in beide modellen doorgetrokken langs de waterkant.
 De heer Smit organiseert het recht van overpad voor de heer Brontsema.
 Na afloop van de vergadering hebben de leden van de klankbordgroep het Haventerrein bezocht. Daar is gekeken naar de inpasbaarheid van de gecombineerde inrichting van het parkeren van ca 3 vrachtwagens en een recreatieve zone. Ook kwam het onderdeel boothelling ter sprake. De conclusie was dat beide functies in het Voorlopig Ontwerp van het Haventerrein opgenomen en nader uitgewerkt worden.

Dorpsplein:

 Het ontwerp van het Dorpsplein laat de volgende uitgangspunten zien:
o Een grote parkeerruimte met 30 parkeerplekken.
o Een strook van graskeien tussen het Dorpsplein en de parkeerplaats die bij evenementen kan dienen als vergroting van de parkeerplaats.
o Een Dorpsplein dat van de parkeerplaats wordt afgescheiden door een haag.
o Op het Dorpsplein worden aan de linkerkant banken geplaatst, aan de rechterkant wordt een fietsenrek geplaatst.
o De jeu de boulesbaan is niet ingetekend in dit ontwerp maar blijft wel onderdeel van het Dorpsplein.download klein

 De heer Ohlsen verzoekt om op de graskeien een paar paaltjes te plaatsen waaraan een kerstboom kan worden bevestigd.
 Voor de materialisering wordt gebruik gemaakt van stenen die vrijkomen uit herinrichtingen in de gemeente.

3. Vervolg: Voorlopig Ontwerp en inloopbijeenkomst
 Over 3 weken wordt het Voorlopig Ontwerp aan de klankbordgroep gepresenteerd (inmiddels is 26 maart afgesproken). Vervolgens wordt de rest van het dorp uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst.

4. Rondvraag
 De leden van de klankbordgroep mogen zich vrij voelen om medebewoners te informeren over de plannen maar zijn hiertoe niet verplicht.
 In het Haventerrein zullen de verharde delen waarschijnlijk worden geasfalteerd.
 Het verslag van de informatiebijeenkomst van fase 3 wordt aangeboden aan de website www.westeremden.com

5. Sluiting

Wethouder Prins sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. De leden van de klankbordgroep brengen na afloop gezamenlijk een bezoek aan het haventerrein.

PS:

Na de vergadering van de klankbordgroep ontving de gemeente de volgende reactie van de heer de Winter.

Mijne heren,

Na de bijeenkomst maandag jongsleden, heb ik de enquête nog eens aandachtig bestudeerd, dan valt mij op dat er geen rekening is gehouden met de uitslag als het gaat om het behoud van het gras. Ik zie in de enquête dat 55%! voor uitbreiding is van parkeerruimte, maar……gras behouden met graskeien. (laatste pagina) Over de sfeer wordt genoemd ‘klinkers bijvullen i.p.v. gras maar dat is maar opgeteld 36 %.
En de resultaten in de enquête over de heg op het dorpsplein. Volgens mij krijgt dat ook haast geen steun. En was het een idee van de architect.
Bovendien als de Jeu de Boule terugkomt om dezelfde plek, dan staat die heg tussen die plek en de banken in. Die banken worden altijd door de spelers gebruikt. Dus nog een reden om geen heg te plaatsen.
Met heg wordt het een soort terras bij het dorpshuis. Zonder heg vormt parkeerplaats en de ruimte voor het dorpshuis met banken, beeld en Jeu de Boule één geheel. Vooral belangrijk bij gezamenlijke feesten als bijvoorbeeld op koningsdag. Het zicht op het Dorpshuis vanaf de Wierdeweg wordt met heg onwenselijk onderbroken. Als er links op het gedeelte waar de extra parkeerplaatsen komen, geen auto’s staan is het een mooi groen gazon, wat de landelijke sfeer van het dorpsplein versterkt.

Met vriendelijke groet,
Willem de Winter