Informatiebijeenkomst Westeremden fase 3

logo loppersum

VERSLAG
Informatiebijeenkomst Westeremden fase 3
Datum vergadering: 13 januari 2015
Locatie: Dorpshuis Westeremden
Aanwezig: Gemeente Loppersum: Wethouder P. Prins, dhr. M. Smit, dhr. B. van der
Weide, mw. G. Steenhuis, mw. N. Nonkes
MD Landschapsarchitecten: dhr. M. Dijkstra, dhr. M. van Dijk
Klankbordgroep Westeremden fase 2 en bewoners Westeremden (zie
presentielijsten)

1. Opening
Wethouder Prins heet iedereen welkom. De informatieavond is georganiseerd om bewoners de
gelegenheid te geven input te leveren voor de planvorming van het dorpsplein en het
haventerrein. Wethouder Prins geeft een toelichting over het programma van de avond.
Voordat hij het woord geeft aan dhr. M. Smit deelt hij mede dat er vanuit het dorp een brief over
het vervolg van de herinrichting is verzonden aan de gemeente. In de brief wordt specifiek
gesproken over de afwerking van de Huizingerweg, Pastorieweg en Kosterijweg. De Wethouder
geeft aan dat de vraag vanuit het dorp terecht is. Echter dient de gemeente eerste te kijken wat er
nog aan budget beschikbaar is.
Momenteel worden de volgende zaken in kaart gebracht:
a. Welke plannen (fase 3 herinrichtingen van Westeremden, Stedum en Middelstum en enkele
projecten in andere dorpen) willen we nog uitvoeren?
b. Hoeveel geld is daarvoor beschikbaar?
Voordat Wethouder Prins wil doorgaan naar het volgende agendapunt, wordt hij onderbroken door
dhr. Visser. Dhr. Visser heeft het gevoel dat naar aanleiding van een artikel in een plaatselijke
krant de klankbordgroep de zwarte piet krijgt toegewezen. In het artikel wordt gesuggereerd dat
de klankbordgroep heeft gekozen voor de gele steen. Echter was de keuze al deels bepaald door
gemeente en kon de klankbordgroep alleen kiezen voor de kleur geel/bruin of bruin/geel.
Wethouder Prins reageert hier op door aan te geven dat de journalist een eigen interpretatie van
zijn tekst heeft gegeven.
2. Proces fase 3 en klankbordgroep
Dhr. Smit geeft een toelichting op de uitgangspunten die de gemeente binnen herinrichtingen
hanteert:
 De nieuwe inrichting dient aan te sluiten bij het historische karakter.
 Er wordt gebakken materiaal toegepast.
 30 km zone
Vervolgens geeft dhr. Smit een toelichting op het doel van de avond en het vervolgproces.
1- Start dorpsbrede inventarisatie
2- Terugkoppeling schetsontwerp in klankbordgroep fase 3
3- Inloopbijeenkomst voor bewoners waarin het Voorlopig Ontwerp wordt gepresenteerd.
4- Besluit college B&W over het Definitief Ontwerp.
5- Start uitvoering nazomer 2015
Ook voor deze fase gaat de gemeente weer in overleg met de klankbordgroep. De huidige
klankbordgroep blijft bestaan, maar kan worden aangevuld met andere bewoners die interesse
hebben. De overleggen van de klankbordgroep worden over het algemeen aan het eind van de
middag (16.00 uur) gehouden.

De verdere communicatie loopt voornamelijk via de Ommelander Courant en website (www.loppersum.nl, www.westeremden.com,).

3. Inventarisatie Dorpsplein en Haventerrein Dhr. Dijkstra geeft aan dat het doel van de avond vooral is om veel informatie te verzamelen, zodat MD Landschapsarchitecten alles kunnen uitwerken. Om zoveel mogelijk informatie te krijgen, is er een vragenlijst opgesteld dat specifiek gericht is op het Dorpsplein en het haventerrein. Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat men dit al eerder heeft gedaan. Dat klopt, het was destijds op het hele dorp gericht. De meningen over de inrichting/gebruik van het Dorpsplein en de haventerrein liggen dusdanig ver uitelkaar dat men besloten heeft een nieuwe inventarisatie te doen. De bewoners gaan in groepen van 4 tot 6 mensen de vragenlijst invullen.

4. Afsluiting Een kort rondje langs de inventarisatie geeft opnieuw een verscheidenheid aan ideeën weer. MD Landschapsarchitecten gaat de inventarisatie uitwerken in een SchetsOntwerp. Wethouder Prins dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.

5. Aanmeldingen klankbordgroep  Willem de Winter  Louis Vasse  Arnold Helmantel  Marian Anderlieste  Aline Bouma  Perry ter Hoor  Roelof Hupkes