Jaarvergadering Orando 2014

          Westeremden-Jaarvergadering Orando 2014.

Vrijdag 14 maart hield Orando haar jaarlijkse jaarvergadering in ons dorpshuis,hierbij waren ongeveer 30 aanwezigen. Voorzitter jack Olhsen verwelkomde iedereen die aanwezig waren en opende de vergadering, Secretaris Esmee Bakker

 las de Notulen en het jaarverslag 2013 voor die hier vermeld staat (zie onder), hierover waren geen vragen. Daarna was het woord aan Penningmeester Ria van de Ploeg om verslag te doen over jaar Financiën 2013 en de begroting van 2014 voor, ook hier waren geen meldingen te noemen. Daarna is men aangekomen bij kascontrole, Geert Hulshof en Ria van de Ploeg hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden. Voor jaar 2014 is Marc van Vliet aangesteld als reserve van de kascommissie. Hierna is men aangekomen bij het aftreden van bestuursleden, Koos Visser en Chris van Dijken en Esmee Bakker maken plaats voor twee nieuwe bestuursleden dat zijn Adri de Jong en Jolanda Geurtsen. De drie aftredende bestuursleden kregen van de voorzitter een waardebon voor hun bijdrage.Chris van DijkenKoos Visser

Na de pauze is men aangekomen bij mededelingen, het bestuur heeft besloten om na 50 jaar te stopen met pijproken tijdens Noten schieten, door teruglopen van belangstelling is het bestuur genoodzaakt om dit op te heffen. Albert Mulder deelde mede dat de Abt-emo school na 2017 gewoon blijft bestaan gezien dat er een vermelding in het dagblad stond dat gekeken zal worden of de scholen nog een bestaansrecht hebben na 2017,de Abt-emo school staat als de beste school in het noord Groningen genomineerd. Het bestuur wil net als in het jaar 2000 ( landbouw manifestatie) een Oogstfeest organiseren eind Sept/Okt dit moet nog verder uitgewerkt worden. Jilles Helmantel kwam met een voorstel om het boekje over de oorlogsjaren te herzien en opnieuw uit te brengen met foto’s en verhalen van de betrokkenen uit de oorlogsjaren . Na de vergadering kon men een lezing bijwonen van Ron Buist, hij heeft zich ontwikkeld tot landschap fotograaf en laat zijn werk zien. De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst en werd om half elf afgesloten  .  131

                                    ( Nieuwe bestuursleden. ) van Orando zijn                                                          Adri de Jong                                                                                                                                  en                                                                                                                                  Jolanda  Geurtsen

Notulen jaarvergadering van de dorpsvereniging “Orando”, gehouden op vrijdag 8 maart 2013.

1. (Opening voorzitter)
De voorzitter opent de vergadering en heet de 26 aanwezigen welkom (10 mensen minder dan in 2012). Het is een goede gewoonte kort stil te staan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. In 2012 waren dat dhr Joop Smit en mevrouw Oldhof.
2.( Vaststelling agenda)
Er worden geen zaken aan de agenda toegevoegd.
3. (Notulen 23 maart 2012)
Notulen van de vorige jaarvergadering liggen op de tafels en kan een ieder even voor zichzelf lezen. Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. Deze nieuwe manier van inzage wordt door dhr Jan Visser opgemerkt. Dit is o.a. ivm de grote overlap met het jaarverslag.
4. (Jaarverslag Orando)
Ria vd Ploeg leest het jaarverslag van 2012 voor. Op het verslag waren geen inhoudelijke opmerkingen.
5. (Financieel verslag Orando)
Ria van der Ploeg legt de exploitatierekening van 2012 uit. Deze is op te splitsen in een regulier deel en een deel voor de speeltuin.
Het voordelig saldo voor Orando was 705,45 Euro.
Ria licht de bovendien de begroting voor 2013 toe. Er moet financiële reserve worden opgebouwd. Op de begroting van 2013 is hier voor wederom een ‘spek de kas actie’ opgevoerd. De actie van 2012 was geen succes helaas. Ria stipt de plannen mbt de (sponsoring van) de Burendag extra aan.
Dhr Jan Visser vraagt waarom 2 maal gemeente subsidie wordt vermeld. Ria legt uit dat dit een deel vaste bijdrage per inwoner van het dorp voor Orando is en een deel voor jeugdwerk. Mevr Tineke Schwab vraagt waarom op de begroting 2013 geen vuurwerk is opgenomen. Ria legt uit dat door Orando nog niet vast besloten is om dit weer te doen, maar dat dit wel in de lijn der verwachting ligt.
Dhr Rudolf Schwab vraagt of Orando lid is geworden van de Groninger Bodem Beweging. De oproep die daar op de vorige jaarvergadering toe is gedaan, was bedoeld om individuen aan te sporen dit te doen. Orando heeft dit als vereniging niet gedaan.
6. (Kascontrole)
Mevr Fiet de Lange en dhr Geert Hulshof hebben de kas gecontroleerd. De kas is in orde bevonden en de kascommissie vraagt om decharge. De kascommissie bestaat volgend jaar uit dhr Geert Hulshof en dhr Gert Wibbens. Dhr Roelf Reinders meldt zich aan als reserve.
7. (Bestuursverkiezing)
De voorzitter geeft aan dat er wisseling is in het bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is Jeanette Ubels (door ziekte helaas afwezig). Ook heeft het bestuur natuurlijk afgelopen jaar afscheid moeten nemen van Joop Smit. Renske Stumpel en Sibrich Bouwman zijn kandidaatsbestuursleden.
Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur gemeld. Renske Stumpel en Sibrich Bouwman (afwezig) worden gekozen en met applaus welkom geheten in het bestuur. Er wordt nog een kandidaat voor het bestuur gezocht.
8. (Contributie)
Er wordt voorgesteld om de contributie te verhogen naar 10,00 Euro per gezin en 8,00 Euro per alleenstaande. De vergadering stemt hiermee in.
9. (Aktiviteiten 2012)
schoonmaakaktie
30-3: Paasknutselen
29 en 30 maart: snoeihout inzamelen
1 april: Neut’n Schait’n, pijproken, en paasvuur
30 april: Extra speciale (ivm troonwisseling) koninginnedag activiteit plus tombola
4 mei: dodenherdenking
21 juni: avondfietstocht
21 september: nationale burendag activiteit
23 november: Intocht Sinterklaas
14 december: Kerstknutselen
24 december: Kerstnachtdienst
Snoeihout brengen kan waarschijnlijk op vrijdag van 17.00-19.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur (zie voorjaarsprogramma). Als iemand geen vervoer heeft van snoeihout, svp contact opnemen met Jack waarschijnlijk is er (tegen een vergoeding) iets te regelen.
Dhr Jan Visser vraagt of er nog een toneel activiteit te verwachten is. Dit staat wel op de begroting, maar er is nog geen definitief plan. Orando zal dit ook in overleg met Kinea doen.
Mevr Tineke Schwab vraagt hoe er rekening mee wordt gehouden dat 30-4 veel mensen de troonswisseling op tv willen volgen. Het programma is hierop aangepast zie de flyer die hiervoor nog verspreid zal worden.
10.( Abt Emo school)
Dhr Roelf Reinders licht de situatie rondom de school toe. Er is overleg tussen Marenland en de werkgroep Loppersum oost (AES samen met de Dietfilschool, de Zandplaat en de Wilgenstee). Er wordt nog steeds gewerkt aan een gezamenlijk ‘scenario 5’ als aternatief voor de eerdere plannen. Eind dit jaar moet er een gezamenlijk plan liggen, waarbij wordt meegenomen dat er wel bezuinigd moet worden. Het feit dat mevr Klarie Kolkena nu ook directrice is van een van de andere scholen versterkt ook de samenwerking. Momenteel wordt met name ook gekeken naar de lobby in de gemeente Delfzijl waar juist ingezet wordt op het open houden van de kleine scholen.
Vanwege het advies van de onderwijsraad aan de overheid om alleen scholen met meer dan 100 leerlingen over te houden, is de situatie van de Abt Emo school weer volop in het nieuws.
Vanuit de provincie Groningen, via o.a. een gedeputeerde, is hierop gereageerd dat er beter maatwerk per dorp of situatie kan worden geleverd. Als laatste volgt wederom de oproep dat een breed draagvlak voor de plannen onmisbaar is. Niet alleen de ouders van schoolgaande kinderen maar alle dorpsbewoners en betrokkenen moeten hun steun actief blijven aangeven. Samen vechten we voor de leefbaarheid van ons dorp!
11. (Mededelingen)
Jack verteld dat de werkgroep tbv de herinrichting nog voordat de werkzaamheden beginnen (wat waarschijnlijk na de bouwvak zal zijn) weer bij elkaar geroepen zal worden. Ivm koninginnedag wordt eenieder opgeroepen om een zeepkist in elkaar te knutselen voor de race, die open zal staan voor deelnemers van 8 t/m 16 jaar. Dhr J. Bos stelt zijn schuur beschikbaar voor het raditionele Neut’n schait’n.
12. (Rondvraag)
Mevr Jelly Bolwijn: Vraagt aandacht voor het gebruik door Orando van spullen die niet bij lokale ondernemers zijn aangeschaft. Jack en Ria geven aan dat Orando voor zover beschikbaar altijd probeert boodschappen en andere zaken te betrekken van lokale ondernemers, zoals vd Molen, maar ook van onze sponsoren, zoals de Sinterklaascadeaus. Renske vraagt de vergadering om hun ideeën over de te verwachten herindeling van de gemeente. Dhr Jan Visser denkt dat er voor de bevolking weinig op zit dan het gewoon te accepteren. Over het algemeen wordt er verwacht dat men niet echt invloed hierop kan uitoefenen en dat de nieuw voorgestelde indeling negatief kan uitpakken voor de beschikking van fondsen en aandacht voor het buitengebied waartoe Westeremden behoort. Van een eventuele inspraakronde voor burgers wordt weinig verwacht. Er wordt opgemerkt dat de voorgestelde indeling erg lijkt op de waterschapsindeling van eind 19e eeuw.
13. (Sluiting)
De voorzitter sluit de vergadering en geeft het woord aan de vertegenwoordigers van de voedselbank Baflo.
14. Presentatie voedselbank Baflo
Er volgt een interessante en levendige presentatie en discussie over het functioneren van de voedselbank in het huidige maatschappelijke dienstverleningsveld. Belangrijke punten zijn dat het gaat om noodhulp die vrijwilligers geven aan mensen die op de noodzaak tot hulp gescreend zijn. Dhr Geert Jansen overhandigt de financiële bijdrage die Westeremden, op de door Orando en de gezamenlijke kerken georganiseerde Kerstavondviering, bijeen heeft gebracht. Ter afsluiting worden ook nog de meegebrachte (voedsel)waren overhandigen.