Overhandiging Handtekeningactie

Westeremden – dinsdag 20 augustus was het moment daar: actieve Westeremders konden bijna 300 handtekeningen overhandigen aan wethouder Prins. Dat is 90% van de inwoners van Westeremden. In de woorden die Henk Helmantel ter begeleiding uitsprak, bleek duidelijk de betrokkenheid van de kleine groep die de handtekenactie heeft georganiseerd. De Klankbordgroep, waarmee de gemeente Loppersum gesprekken voerde over de herinrichting had uiteindelijk unaniem gekozen voor de geel-bruine stenen. Zij konden dat doen, omdat de gemeente had duidelijk gemaakt dat de leden van de klankbordgroep er niet namens de overige inwoners waren, maar op persoonlijke titel. Dat dus de klankbordgroep tot deze keuze kon komen en eraan vasthouden komt omdat ze door de gemeente de gelegenheid ertoe hadden. Echter toen bleek op de openbare vergaderingen waarin dit onderwerp aan de orde kwam, was duidelijk dat er steevast bezwaar was tegen de kleur van de stenen die de architect aan had gedragen: geel-bruin. Er is eigenlijk de klankbordgroep niets te verwijten, behalve dan dat ze aan het eind van de procedure toen de protesten tegen de geel bruine stenen bleef aanhouden, niet zelf hadden besloten om alle inwoners dan maar te vragen.
In dit gat is een aantal inwoners gesprongen die zelf voor rode stenen is, maar niet konden geloven dat het hele dorp voor geel-bruin zou gaan. Nu blijkt dat dat inderdaad het geval is. Het is nu aan de gemeente. In zijn slotwoord zei de wethouder dat hij zich toch aan de procedure wilde houden en dus het besluit niet wilde wijzigen. Waarop werd geconcludeerd dat de wethouder blijkbaar procedures stelt boven de wens van 90% van de inwoners van ons dorp. Het is jammer. Door de opstelling van de wethouder zou er nu in ons dorp spanningen kunnen ontstaan over deze kwestie. De gemeente moet zich dit aantrekken en het probleem van mogelijke onenigheid niet bij de inwoners leggen. De gemeente heeft deze klankbordgroep het veld ingestuurd zonder hen uit te leggen dat het ging om burgerschapsparticipatie. Het zou maar zo kunnen zijn dat de klankbordgroep het dan anders had aangepakt. Nu voelt deze relatief kleine groep zich overweldigd door zo’n grote tegenstand op dit punt. Dat had niet gehoeven. De gemeente had dit kunnen voorkomen. Maar daar hebben we nu natuurlijk weinig meer aan. De laatste hoop die er over is, is de wijsheid van de gemeenteraad, die B en W zou moeten dwingen om procedures naar de achtergrond te verwijzen en het belang van de overgrote groep inwoners als uitgangspunt te nemen.http://www.youtube.com/watch?v=GsNFnjn1kLk

 

Een Dorpeling verteld.

Als wij als toerist op pad zijn dan worden wij vaak het meest geboeid door Datgene wat wij als authentiek ervaren of daar dicht bij in de buurt komt. Een middeleeuwse kerk op de kruin van een wierde, een oude borg, goed geconserveerde of gerestaureerde woonhuizen, kerkpaden oud geboomte, karakteristieke patronen in het landschap die van geschiedenis spreken. Vóór het alom gebruikte asfalt bestonden de meeste straten uit puinslag en incidenteel bestrating. Maar wel rood van kleur.
Alle middeleeuwse en ook latere kerken tonen een variante van in hoofdzaak roodachtige tinten. Dat geld ook voor de verdere bebouwing. Er bestonden in Noord Groningen talloze steenfabrieken met roodbakkende klei. Geel steentjes (meestal Friese geeltjes genoemd) kwamen incidenteel voor bij particulieren voor een klein straatje, zo ook soms bij een kerk. Zoals Loppersum,Garrelsweer en Middelstum kort geleden zijn aangepakt in het kader van dorpvernieuwing,zo is nu Westeremden aan de beurt en gaat dus nu op de schop.

Overleg met de plaatselijke bevolking loopt en via een zogenaamde klankbordcommissie.
Op zich primazaak. Vanaf het begin werd,wat betreft de bestrating aangestuurd op geel of iets geelachtigs. Dat ging ons vooral uit van landschapsarchitect,die een stukje bleekgele bestrating ontdekte aan de Dorpsweg die daar zo, n 50 jaar geleden is gebruikt. Historisch kun je zoiets moeilijk noemen. De klankbordcommissie vergaderde regelmatig met betrokken van de gemeente. Ik kon mij oren nauwelijks geloven toen de dorpsgemeenschap op een vergadering in juni in Ons Dorpshuis werd mee gedeeld, dat gekozen was voor de bruingele steen.
De klankbordcommissie was op een stem na voor. Buiten bij het proefveldje op de parkeerplaats, kon ik mijn ogen niet geloven. Dit doen ze Westeremden toch niet aan!!!. Ik stelde er tijdens de vergadering in dringende vragen over en kreeg bijval uit de zaal. Mijn bezwaren werden me door enkel leden van de klankbordcommissie niet in dank afgenomen. Het besluit lag vast, ik was te laat en moest niet zeuren. Bij het verlaten van de vergadering bleek dat vele mijn pleidooi voor rood ondersteunden en op straat nog veel meer. Een vijftal mensen vormden al spoedig een actiegroepje om te voorkomen dat de bruingele steen zou worden toegepast. Wat te doen? Er werd besloten alle adressen een brief te bezorgen net onze argumenten vóór genuanceerd rood. En daarna een handtekening actie te houden, als dus geschiedde.
Er werden brieven naar de gemeente gestuurd, omdat de verontrusting over de kleur keuze kenbaar te maken. We kregen allen antwoord, waarin werd gemeld werd, dat ook nadat de klankbordcommissie in spoedzitting was gekomen, men unaniem voor de bruingele klinker kist. Door de ingetreden vakantie periode was overleg tot gisteren nauwelijks mogelijk. Na de bezorging van de brief hebben we, afgezien ban enkele leden van de klankbordcommissie, alle adressen bezocht. We waren verheugd, maar niet verbaasd dat zo velen overtuigd voor rood kozen.
Nu de cijfers, er zijn plusminus 327 stemgerechtigden .271 hebben voor rood gestemd, blijven 56 over die niet hebben getekend. Daartoe behoren 15 die behoren tot de klankbordcommissie, met partners wordt dat 29,blijven over 27. Van die 27 waren er zeker nog 10 die voor rood waren, maar meenden niet te moeten tekenen uit respect voor de beslissing. Dan kom ik buiten de klankbordcommissie op 17 die het niet uit maakte of voor bruingeel zijn. In mijn route was er 1 voor bruingeel. Een straat tekende voor 100% voor rood. Alles inschattend kunnen wij zeggen dat plusminus 90% voor rood Is.
Wij zijn er van overtuigd dat genuanceerd rood de goede keuze is voor een Dorp als Westeremden ,de status van een beschermd dorpsgezicht meer kwaliteit geeft. De keuze van de landschaparchitect en de klankbordcommissie willen wij benoemen als een historische vergissing. Daarom zijn wij hier om de 271 handtekening aan u, wethouder Prins aan te bieden. Wij doen dit in de overtuiging, dat de toepassing van de bruingele gevlekte steen Westeremden niet mag overkomen.

Namens de actie groep bestaande uit Willem de Winter, Henk Ros,Henk Poort,Michiel van Baren,Henk Helmantel,Rolf Venema danken wij alle inwoners die hun handtekening hebben geplaatst, voor genuanceerd rood.