Abt-Emo school in gevaar

Westeremden – Om in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te garanderen hebben de gemeente Loppersum en de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier het IHP opgesteld. De gemeente wil de inwoners de mogelijkheid bieden om hierover met wethouder Olga Hartman van gedachten te wisselen. Het plan is te downloaden op www.loppersum.nl Het inloopspreekuur is in Westeremden op donderdag 17 februari in het Dorpshuis. Men kan zich tot een week voor het spreekuur aanmelden bij mevrouw Eisinga- Moorlag, 0596-548200 of via het mailadres y.eisinga-moorlag@loppersum.nl Dhr. Henderikse, algemeen directeur van Marenland, komt dinsdag 15 februari op school informatie geven over de krimp in de regio en het IHP.

Scholen in de 12 eeuw.

Eind 12e eeuw woonde de markante Groninger Abt Emo in het dorp die het roemruchte klooster Bloemhof in Wittewierum stichtte en die in Westeremden waarschijnlijk de eerste (parochie)school van Noord-Nederland stichtte. Hij was ook de schrijver van de Kroniek van Wittewierum, waarin hij een levendig tijdsbeeld schetst van de Middeleeuwen in deze streken, zoals het kloosterleven, de regelmatige rampspoed van overstromingen en ooggetuigenverslagen van een kruistocht. Emo’s broer Addo was priester in Westeremden. De parochieschool werd in 1286 vergroot toen de abdijschool van Wittewierum naar Westeremden werd overgebracht. In 1535 werd de school vervangen door een kosterij met leslokaal erachter, waar tot 1882 werd lesgegeven door de koster. In 1916 kocht de gemeente Stedum het, die het in 1923 verkocht aan de plaatselijke dominee Ten Broek, die er een van de eerste dorpshuizen van de provincie Groningen in stichtte. In 1973 werd het pand gerestaureerd. De school werd in 1883 gehuisvest in een nieuw pand aan de Kosterijweg. De koster bleef daarbij tot 1929 tevens hoofdonderwijzer. In 1950 werd de school ter ere van de oprichter hernoemd tot Abt Emmoschool. In 1995 werd de dorpsschool wegens een teruglopend aantal leerlingen gefuseerd met de Meester Kranenborgschool uit Garsthuizen, waarbij het bestaande Westeremdse schoolgebouw in gebruik bleef. In 1905 werd ook een gereformeerde School met de Bijbel opgericht aan de Pastorieweg 15, die ergens na 1975 is afgebroken. [bewerken] Overige gebouwen Het oude rechthuis. Boven de tweede (kleinere) poort van links staat de afbeelding van een opstijgende ruiter. Aan de oostelijke ringweg (Pastorieweg) verrees vermoedelijk in 1607 een herberg met rechthuis, dat door een onverhard kerkpad was en is verbonden met de kerk. Het rechthuis werd geleid door een redger, die ook huwelijksakten en boedelscheidingen regelde. Het rechthuis bleef in gebruik tot 1749. In de jaren 1980 werd het in oude stijl hersteld en is sindsdien als boerderij ingericht. Achter de woning bevindt zich nu een theeschenkerij. De eerste koren- en pelmolen in het dorp verrees voor 1628. Rond 1818 werd deze vervangen door een nieuw exemplaar, die in 1855 werd verplaatst naar Ten Post (daar herrezen als Nooitgedacht, afgebroken in 1946) om plaats te maken voor een nieuwe koren- en pelmolen het jaar erop. In 1951 werd deze molen (De Vlijt) deels afgebroken en in 1988 volledig. Aan de Molenweg 1 stond in 1396 vermoedelijk de boerderij of het steenhuis van Hayo Wibben, die in 1585 voorkomt onder de naam ‘Borchsheem’. De boerderij is meerdere malen herbouwd. Het oudste deel van de huidige boerderij ‘Brogsheem’ dateert uit 1870. Aan de Fiveldijk staat op nummer 2 een 19e-eeuwse omgrachte boerderij met een blokvormig voorhuis. Op nummer 11 staat in het buurtschap Westeremder Voorwerk de villaboerderij Nieuw Voorwerk uit 1937, die werd ontworpen door de Lopster architecten Jan Benninga en Tamme van Hoorn. Abt-Emoschool 1. Opheffen van de kleine scholen heeft geen nadelige effecten voor de leefbaarheid. De nieuwe grote scholen maken het mogelijk allerhande kindvoorzieningen (voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzalen en sportvoorzieningen e.d.) te realiseren. Voor de groep van 0 tot 4 jaar wordt bijvoorbeeld als voordeel genoemd dat mogelijke “risico-kinderen” vroeg ID

INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS 2010-2030, GEMEENTE LOPPERSUM REACTIE TEAM, MEDENZEGGENSCHAPSRAA(MREN OUDERRAAD (OR) Volgens het integraal huisvestingsplan (IHP) van de gemeente moeten alle kleine scholen in onze gemeente verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen een paar nieuwe grote scholen. Deze conclusie is gebaseerd op een serie “feiten” en beweringen die naar voren komen uit het IHP.

Hieronder staan de 10 van de belangrijkste:

1. Voor het opstellen van het rapport is gesproken met alle betrokkenen.

2. Er moet hoe dan ook iets veranderen, want tussen 2010 en 2027 neemt het aantal leerlingen af met 30%.

3. Een aantal kleine scholen worden door de inspectie nu als zwak beoordeeld. Dit komt doordat de scholen klein zijn. Met grote scholen wordt de kwaliteit beter.

4. Voor kinderen van kleine scholen is de overgang naar het voortgezet onderwijs veel te groot.

5. gesignaleerd kunnen worden.

6. De nieuwe scholen bieden kinderen een netwerk in de wijk en zorgen voor deelname van de groep aan de samenleving.

7. De huidige situatie is financieel niet te handhaven de nieuwe scholen zijn goedkoper.

8. De Abt Emo school heeft problemen door de jeugdsoos (Viskenij) en ligt afgelegen.

9. De Abt Emo School zit al jaren onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen. Team, MR en OR hebben het rapport (68 pagina’s) gelezen.

Het lijkt erop dat de “feiten” en be-weringen niet kloppen of niet zijn onderbouwd. We zijn dit verder aan het uitzoeken maar hieronder staan alvast een paar opmerkingen over de bovenstaande 10 punten:

1. Er is alleen gesproken met de gemeente, de overkoepelende schoolbesturen en ondernemingen in de kinderopvang (o.a. Kids2b). Er is niet gesproken met de individuele scholen en er is niet gesproken met de ouders.

2. Ook het CBS (Centraal Bureau voor de Statistieken) en de Provincie Groningen verwachten een afname van het aantal jongeren in de regio. CBS en de provincie komen echter uit op een afname van minder dan 10%, niet op 30%!

3. Anders dan door suggesties laat het IHP geen enkele manier zien dat er daadwerkelijk een verband is tussen grootte en kwaliteit. Er wordt geen poging gedaan om na te gaan of er misschien ook andere oorzaken kunnen zijn. Over de voordelen van kleine scholen met kleine groepen wordt niets gezegd. Ook dit “pluspunt” van de grote scholen wordt dus niet hard gemaakt.

4. Ook deze bewering wordt niet onderbouwd en strookt niet met onze ervaringen. Juist bij een kleine school moet elk kind zijn verantwoordelijkheid nemen en kan niemand zich onttrekken aan de groep. Kinderen van een kleine school kunnen zich dus zeker goed voorbereiden op de overgang van het voortgezet onderwijs.

5. Het IHP (68 pag.) besteedt 9 regels (!) aan leefbaarheid. De (nadelige) effecten voor de dorpen en de kinderen worden feitelijk niet behandeld en kennelijk totaal niet serieus genomen.

6. Dat ontwikkeling van (centrale) kindvoorzieningen ook zonder grote (centrale) scholen zou kunnen wordt in het rapport niet meegenomen. Ook bij de geschetste voordelen plaatsen wij ook vraagtekens. Zou het bijvoorbeeld niet kunnen dat juist voor de groepen waarin de “risicokinderen” zitten de drempel om een naar de peuterspeelzaal te gaan te hoog wordt? De peuterspeelzaal zit straks namelijk in een ander dorp. Gevolg: er wordt helemaal niets meer gesignaleerd .

7. De “wijk” en ” samenleving” waar het IHP over spreekt liggen straks wel op kilometers afstand van de dorp waar het kind woont en deel van uit zou moeten maken.

8. Het rapport bevat geen vergelijking tussen de financiële lasten voor de huidige situatie en die van de voorgestelde scenario’s voor de toekomstige situaties. Ook voor de huidige en toekomstige situatie op zich zijn de financiële consequenties slechts (zeer) gedeeltelijk in beeld gebracht. Er kan op dit vlak geen enkele conclusie worden getrokken.

9. De Abt Emo School heeft geen problemen met de jeugdsoos en ligt midden in het dorp (dus niet bepaald afgelegen).

10. De Abt Emo School heeft in haar hele bestaan nog nooit minder dan 23 leerlingen gehad. En dit is nog lang niet alle commentaar! De gemeente wil op basis van dit rapport onomkeerbare besluiten gaan nemen. Als de kleine scholen weg zijn komen ze nooit meer terug.

Team, MR en OR vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente deze besluiten wil nemen op basis van dit rapport. We zullen dit niet zonder slag of stoot accepteren. We gaan de gemeente hierover vragen stellen! Team, MR en OR van de Abt Emo School.